Adatkezelési tájékoztató

A csaladokertegyesulet.hu weboldalt (továbbiakban: „Weboldal”) működtető Családokért Mentálhigiénés Közösségfejlesztő Egyesület (székhely: 4523 Pátroha, Petőfi utca 98.., adószám: 18142983-1-15, a továbbiakban: adatkezelő) kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló

2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban: Info.tv.), az Európai Unió és a Tanács (EU) 2016/679 sz. rendelete (a továbbiakban: GDPR) és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH) tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően járjon el.

Fentiekre tekintettel Adatkezelő az alábbi adatkezelési tájékoztatást nyújtja a Weboldal felhasználói részére.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a jelen Adatkezelési tájékoztatót, valamint az Általános Szerződési Feltételek-et is, amely az alábbi linken érhető el: https://csaladokertegyesulet.hu

1. Fogalom-meghatározások

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza. Jelen tájékoztató szempontjából adatkezelőnek minősül:

Családokért Mentálhigiénés Közösségfejlesztő Egyesület
Székhely: 4523 Pátroha, Petőfi utca 98.
Adószám: 18142983-1-15
E-mail cím: mentalsarok@csaladokertegyesulet.hu
Adatkezelő mindenkori munkatársai szintén jogosultak a személyes adatok kezelésére munkakörük szerint.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Jelen adatvédelmi tájékoztató szempontjából adatfeldolgozónak minősül az adatkezelő által igénybe vett WEB tárhely-szolgáltató:

Adatfeldolgozó a Weboldal tárhelyszolgáltató:
Cégnév: Magyar Hosting Kft.
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Adószám: 23495919-2-41
EU-s közösségi adószám: HU23495919
Cégjegyzékszám: 01-09-968314
Bankszámlaszám: 10701049-49390807-51100005 (CIB Bank Zrt.)
IBAN bankszámlaszám: HU83-1070-1049-4939-0807-5110-0005
SWIFT kód: CIBHHUHB

Adatfeldolgozó a honlap tervezője és kivitelezője, folyamatos működésének támogatója:
Családokért Mentálhigiénés Közösségfejlesztő Egyesület
Székhely: 4523 Pátroha, Petőfi utca 98.
Adószám: 18142983-1-15
E-mail cím: mentalsarok@csaladokertegyesulet.hu

Adatfeldolgozó a fizetési szolgáltató:
Cégnév: Barion Payment Zrt.,
Székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. ép. 5. em. 5.,
Cégjegyzékszám: 01-10-048552,
Adószám: 25353192-2-43),
Elérhetőség: 06 1 464 7099
https://www.barion.com/hu/

Megrendelő tudomásul veszi, hogy az adatkezelő által a weboldal felhasználói adatbázisában tárolt – a fizetés teljesítéséhez feltétlenül szükséges – személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére.

Az adatkezelő által továbbított adatok köre: név, fizetéshez szükséges bankkártya adatok.
Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a Barion Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/
Fizetési szolgáltató részére történő adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring (csalás-szűrés).

Adatkezelővel szerződéses kapcsolatban álló könyvelő, valamint Adatkezelővel megbízási vagy vállalkozási álló egyéb személyek (pl. marketinges) adatfeldolgozónak minősülnek jelen Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott adatkezelés vonatkozásában.

Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Jelen adatkezelési tájékoztató a csaladokertegyesulet.hu weboldal adatkezelését szabályozza.

1. Tájékoztatás az adatkezelésről
Adatkezelő a személyes adatokat a jogszerűség, tisztesség és átláthatóság, a célhoz kötöttség, az adattakarékosság, a pontosság, a korlátozott tárolhatóság elvének betartásával, valamint az integritás és bizalmas adatkezelés elveinek megfelelően kezeli, így pl. arra nem jogosult harmadik fél részére a személyes adatokat nem adja ki. Adatkezelőnek az elszámoltathatóság elve alapján képesnek kell lennie e megfelelés igazolására.
A kezelt adatok köre:
• ingyenes tartalom/szolgáltatás igénybevétele és direkt marketing/hírlevél regisztráció esetén e-mail cím, név,
• megrendelés esetén e-mail cím, név, cím (számlázási cím), telefonszám és névhez köthetősége miatt a megjegyzés tartalma
• a Weboldal használata, a Weboldalon történő böngészés során az IP-cím
• a fizetési szolgáltatók részére továbbításra kerülhetnek a Megrendelő online fizetéssel kapcsolatos adatai: neve és bankkártya adatai

Felhasználó, mint Érintett felelős az általa megadott személyes adatok valódiságáért, pontosságáért.
Az adatkezelés célja: szerződés teljesítése, szolgáltatásnyújtás.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása a regisztrációval, valamint a felek között létrejövő szolgáltatási szerződés megkötése és teljesítése (GDPR 6. Cikk (1) bekezdés a) és b) pontja, az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése, valamint a számviteli jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása esetén a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja).
A regisztráció, illetve megrendelés időpontja és az IP-cím technikai célból rögzített adatok, valamint a böngészőazonosító karakterlánc is rögzítésre kerül a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából.
Az érintettek köre: a weboldalon regisztrált/ megrendelést leadott, illetve ezt a Weboldalt használó valamennyi személy az általuk megadott személyes adatok, illetve az érintettek számítógépének IP-címek tekintetében.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:
Ingyenes szolgáltatás igénybevétele esetén az e-mail cím, név, mint személyes adatok kezelésének ideje a Szolgáltató által Megrendelőnek megküldésre kerülő anyagok, illetve a Szolgáltatás teljesítésének időpontja.
Direkt marketing (DM)/hírlevél regisztráció/feliratkozás esetén az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezelhetők az erre a célra megadott személyes adatok (név, e-mail cím).
Megrendelés esetén e-mail cím, név, cím (számlázási cím), telefonszám és névhez köthetősége miatt a megjegyzés tartalma, mint személyes adatok kezelésének ideje a Szolgáltató által megküldésre kerülő anyagok, illetve a Szolgáltatás teljesítésének időpontja.
Az IP-cím rögzítésére és tárolására vonatkozó határidők tekintetében a jelen Adatvédelmi Tájékoztató IV. Tájékoztatás sütik (Cookie-k) használatáról című fejezetében rögzített rendelkezések irányadók.
A hozzájáruláson alapuló adatkezelés, így a direkt marketing (DM, hírlevél-feliratkozás) esetén amennyiben az Érintett adatainak törlését kérelmezi az Adatkezelőnél, a Megrendelő vagy a Weboldalt egyébként használó (böngésző) személy, mint Érintett által megadott bármely adat törléséről a Szolgáltató tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli.
E rendelkezések nem érintik a számlák Szolgáltató általi megőrzésének idejére vonatkozó törvényi kötelezettséget: a számlákat 8 évig meg kell őrizni a számviteli törvény rendelkezései szerint.

Az Érintett (Megrendelő és a Weboldalt használó, a Weboldalon böngésző más személy) adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

Az Érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

A személyes adatokhoz való hozzáférés igényét, azok törlésére, módosítására vagy kezelésének korlátozására, az adatok hordozhatóságára vonatkozó kérelmét, valamint az adatkezelések elleni tiltakozását kérjük, jelezze az adatkezelőnek a jelen tájékoztató I. pontjában megjelölt elérhetőségein.

Hozzáféréshez való jog: Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, abban az esetben Ön jogosult arra, hogy a kezelt személyes adataihoz és az adatkezelésekkel kapcsolatos információkhoz hozzáférést kapjon.

Helyesbítéshez való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Törléshez való jog és az adatok elfeledtetéséhez való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, amennyiben annak jogszabályokban, így különösen a GDPR-ban foglalt feltételei fennállnak.
Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
1. a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
2. b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
3. c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
4. d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Az adathordozhatósághoz való jog: Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsa, anélkül, hogy ezt az adatkezelő akadályozná.

Tiltakozáshoz való jog: Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Ön számára adatkezelő biztosítja a jogot arra, hogy bármikor díjmentesen tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, amelybe beletartozik a profilalkotás is, ha az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatainak közvetlen üzletszerzés céljából történő kezelése ellen, akkor adatait az adatkezelő a továbbiakban ebből a célból nem kezeli.

A fenti jogérvényesítéssel kapcsolatban az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja Önt a kérelem okán felmerült intézkedésekről. E határidő szükség esetén további 60 nappal meghosszabbítható az Ön erre vonatkozó, indokolt tájékoztatásával. Amennyiben az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Ön kérelme alapján, úgy késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, illetve bírósághoz fordulhat jogorvoslatért.
Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja. Adatkezelés incidens esetén Adatkezelő a Hatóságot, valamint az Érintettet a rendeletben haladéktalanul, de legkésőbb 72 órán belül értesíti, illetve tájékoztatja.

Jogorvoslatok
Panasztételi lehetőség: az Adatkezelő esetleges jogsértése esetén panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi-és Információszabadság Hatóságnál:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Bíróság: Ön bírósági úton is kérheti esetleges jogvitájának elintézését, jogsérelmének orvoslását.

1. Tájékoztatás sütik (Cookie-k) használatáról

A weboldal Cookie-kat, más néven sütiket használ a Weboldal működtetése, használatának megkönnyítése és a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése céljából, amelyek az internetes szolgáltatások által a böngészőben eltárolt információ-illetve adatcsomagok, használatuk a hatékony és színvonalas online szolgáltatás működéséhez elengedhetetlen.

Milyen Cookie-kat és mire használ ez a weboldal?
A weboldal fejlesztése, az Ön böngészése és navigációjának megkönnyítése céljából történik a Cookie-k használata, hogy biztosítsa a zavartalan felhasználói élményt.
A cookie-k egy részének célja az információgyűjtés azzal kapcsolatban, hogy a felhasználók hogyan használják a weboldalt; annak felmérése, hogy melyik részét használják gyakrabban és vagy hosszabb ideig, a weboldalt böngésző felhasználók azonosítása, megkülönböztetése a jobb felhasználói élmény biztosítása érdekében.

A statisztikai célú cookie-k a weboldal fejlesztése és a felhasználói élmény biztosítása, javítása céljából kerülnek alkalmazásra ezen a weboldalon, annak megfigyelésére, hogy a felhasználók hogyan használják a weboldalt. A statisztikai célú cookie-k nem tudják Önt személy szerint beazonosítani, azok az oldallátogatásokat rögzítik. A statisztikai célú cookie-k közé tartozik a Google Analytics sütijei is, amelyről bővebb információkat az alábbi linken olvashat: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

A Facebook szolgáltatásokkal kapcsolatos részletes tájékoztató az alábbi linken érhető el:
https://www.facebook.com/policies/cookies/

Az Instagram tájékoztatója:
https://www.instagram.com/terms/accept/?hl=hu

A Google Adatvédelmi és Általános Szerződési Feltételek az alábbi linken olvasható:
https://policies.google.com/privacy?hl=hu

A Cookie-k használatát és azok beállításának lehetőségeit általában minden böngésző támogatja.
Amennyiben Google Chrome böngészője van, a cookie-k engedélyezésére és letiltására vonatkozóan az alábbi linkek tájékozódhat:
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu

Mozilla FireFox böngésző esetén:
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami

Microsoft Internet Explorer esetén:
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11

Microsoft Edge használata esetén:
https://privacy.microsoft.com/hu-HU/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

Jelen Tájékoztatóra, valamint jelen Tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályai, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) a szabályai, az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései irányadók.

GOOGLE ADWORDS KONVERZIÓKÖVETÉS HASZNÁLATA
1. A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).
2. Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.
3. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.
4. Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.
5. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.
6. Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.
7. További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: www.google.de/policies/privacy/
A GOOGLE ANALYTICS ALKALMAZÁSA
1. Valamennyi honlapunk a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.
2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.
3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.
4. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu
HÍRLEVÉL, DM TEVÉKENYSÉG
1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.
2. Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.
3. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.
4. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
Személyes adat Az adatkezelés célja
Név, e-mail cím. Azonosítás, a hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele.
A feliratkozás időpontja Technikai művelet végrehajtása.
A feliratkozás kori IP cím Technikai művelet végrehajtása.
5. Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.
6. Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push üzenet) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.
7. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.
8. Az adatkezelés nyilvántartási száma: —
9. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
10. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
• Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
• tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
• az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.
11. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

– postai úton a 4523 Pátroha, Petőfi utca 98.
– e-mail útján a mentalsarok@csaladokertegyesulet.hu e-mail címen.
12. Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.
13. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) és f) pontja, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése:
A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzé tevője – a hozzájárulásban meghatározott körben – a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített – a reklám címzettjére vonatkozó – adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.
14. Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul. Ön köteles a személyes adatokat megadni, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk. Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnye jár, hogy nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni. Ekörben tájékoztatjuk, hogy valamennyi e-mailben elküldendő ingyenes anyagunk és az azt eljuttató hírlevél is marketing tartalmú üzenetet tartalmazhat, így bármilyen letölthető anyagunk esetén kérjük annak elfogadását, hogy ajánlatokat, dm leveleket küldjünk az Ön számára. Ennek elfogadása nélkül nem tudunk e-mail címére semmilyen anyagot jogszerűen eljuttatni. Ilyen esetben weboldalunkon található egyéb ingyenes anyagokat javasoljuk elolvasni, amellyel a letölthető anyaggal azonos mélységű és minőségű tartalomhoz férhet hozzá.

tanacsadas

You have Successfully Subscribed!